สมาคม ชค.ลป.

sklp.org

ยอดชำระประจำปี 2566   
ลำดับ
ปี
เดือน
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
1 2566 มกราคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
2 2566 กุมภาพันธ์ 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
3 2566 มีนาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
4 2566 เมษายน 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
5 2566 พฤษภาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
6 2566 มิถุนายน 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
7 2566 กรกฎาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
8 2566 สิงหาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
9 2566 กันยายน 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
10 2566 ตุลาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
11 2566 พฤศจิกายน 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
รวมเงิน 2,200 บาท