สมาคม ชค.ลป.

sklp.org

ยอดชำระประจำปี 2565   
ลำดับ
ปี
เดือน
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
1 2565 มกราคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
2 2565 กุมภาพันธ์ 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
3 2565 มีนาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
4 2565 เมษายน 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
5 2565 พฤษภาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
6 2565 มิถุนายน 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
7 2565 กรกฎาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
8 2565 สิงหาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
9 2565 กันยายน 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
10 2565 ตุลาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
11 2565 พฤศจิกายน 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
12 2565 ธันวาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
รวมเงิน 2,400 บาท