สมาคม ชค.ลป.

sklp.org

ยอดชำระประจำปี 2564   
ลำดับ
ปี
เดือน
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
1 2564 มกราคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
2 2564 กุมภาพันธ์ 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
3 2564 มีนาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
4 2564 เมษายน 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
5 2564 พฤษภาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
6 2564 มิถุนายน 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
7 2564 กรกฎาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
8 2564 สิงหาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
9 2564 กันยายน 180 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
10 2564 ตุลาคม 180 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
11 2564 พฤศจิกายน 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
12 2564 ธันวาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
รวมเงิน 2,360 บาท