สมาคม ชค.ลป.

sklp.org

ยอดชำระประจำปี 2563   
ลำดับ
ปี
เดือน
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
1 2563 มกราคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
2 2563 กุมภาพันธ์ 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
3 2563 มีนาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
4 2563 เมษายน 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
5 2563 พฤษภาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
6 2563 มิถุนายน 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
7 2563 กรกฎาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
8 2563 สิงหาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
9 2563 กันยายน 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
10 2563 ตุลาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
11 2563 พฤศจิกายน 180 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
12 2563 ธันวาคม 160 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
รวมเงิน 2,340 บาท