สมาคม ชค.ลป.

sklp.org

ยอดชำระประจำปี 2562   
ลำดับ
ปี
เดือน
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
1 2562 มกราคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
2 2562 กุมภาพันธ์ 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
3 2562 มีนาคม 140 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
4 2562 เมษายน 140 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
5 2562 พฤษภาคม 80 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
6 2562 มิถุนายน 160 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
7 2562 กรกฎาคม 120 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
8 2562 สิงหาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
9 2562 กันยายน 120 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
10 2562 ตุลาคม 180 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
11 2562 พฤศจิกายน 180 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
12 2562 ธันวาคม 140 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
รวมเงิน 1,860 บาท