สมาคม ชค.ลป.

sklp.org

ยอดชำระประจำปี 2561   
ลำดับ
ปี
เดือน
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
1 2561 มกราคม 140 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
2 2561 กุมภาพันธ์ 160 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
3 2561 มีนาคม 60 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
4 2561 เมษายน 120 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
5 2561 พฤษภาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
6 2561 มิถุนายน 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
7 2561 กรกฎาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
8 2561 สิงหาคม 160 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
9 2561 กันยายน 180 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
10 2561 ตุลาคม 60 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
11 2561 พฤศจิกายน 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
12 2561 ธันวาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
รวมเงิน 1,880 บาท