สมาคม ชค.ลป.

sklp.org

ยอดชำระประจำปี 2560   
ลำดับ
ปี
เดือน
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
1 2560 มกราคม 100 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
2 2560 กุมภาพันธ์ 140 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
3 2560 มีนาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
4 2560 เมษายน 160 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
5 2560 พฤษภาคม 180 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
6 2560 มิถุนายน 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
7 2560 กรกฎาคม 160 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
8 2560 สิงหาคม 140 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
9 2560 กันยายน 160 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
10 2560 ตุลาคม 160 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
11 2560 พฤศจิกายน 100 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
12 2560 ธันวาคม 120 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
รวมเงิน 1,820 บาท