สมาคม ชค.ลป.

sklp.org

ยอดชำระประจำปี 2559   
ลำดับ
ปี
เดือน
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
1 2559 มกราคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
2 2559 กุมภาพันธ์ 100 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
3 2559 มีนาคม 140 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
4 2559 เมษายน 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
5 2559 พฤษภาคม 140 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
6 2559 มิถุนายน 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
7 2559 กรกฎาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
8 2559 สิงหาคม 140 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
9 2559 กันยายน 140 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
10 2559 ตุลาคม 60 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
11 2559 พฤศจิกายน 120 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
12 2559 ธันวาคม 140 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
รวมเงิน 1,780 บาท