สมาคม ชค.ลป.

sklp.org

ยอดชำระประจำปี 2558   
ลำดับ
ปี
เดือน
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
1 2558 มกราคม 40 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
2 2558 กุมภาพันธ์ 160 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
3 2558 มีนาคม 80 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
4 2558 เมษายน 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
5 2558 พฤษภาคม 160 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
6 2558 มิถุนายน 100 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
7 2558 กรกฎาคม 100 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
8 2558 สิงหาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
9 2558 กันยายน 140 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
10 2558 ตุลาคม 120 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
11 2558 พฤศจิกายน 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
12 2558 ธันวาคม 200 ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
รวมเงิน 1,700 บาท