สมาคม ชค.ลป.

sklp.org

สมาคม ชค.ลป.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดลำปาง เลขทะเบียน ๕๑/ ลป ๐๐๕